Rekrutacja 2017/2018

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (klasy integracyjne)

Technikum nr 2 Architektoniczno- Budowlane

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno - Budowlana

 

Nazwa szkoły:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Adres szkoły:

Braci Mieroszewskich 42

 41-219 SOSNOWIEC

Proponowane zawody  

Branżowa Szkoła I Stopnia nr2

 

LP.

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA

1

Mechanik pojazdów samochodowych

3 lata

2

Cukiernik

3 lata

3

Kucharz

3 lata

4

Lakiernik

3 lata

5

Monter sieci i instalacji sanitarnych

3 lata

6

Fryzjer

3 lata

7

Stolarz

3 lata

8

Tapicer

3 lata

9

Blacharz samochodowy

3 lata

10

Sprzedawca

3 lata

11

Elektromechanik

3 lata

12

Elektromechanik pojazdów samochodowych

3 lata

13

Dekarz

 3 lata

 KRYTERIA REKRUTACJI I WARUNKI PRZYJĘĆ:

1.Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 a. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

 b. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 a. wyniki egzaminu gimnazjalnego

 b. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i  matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez  dyrektora szkoły.

3.Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :

 a. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym    ustalono indywidualny program lub tok nauki

 b. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 c. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

               Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

1.    Egzamin gimnazjalny – przeliczanie punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

Maksymalna liczba punktów

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie  20 punktów

 

Absolwentom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – przyznaje się punkty zgodnie z par.8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r

II.Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 • technika

 

Język polski

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

III. Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie gimnazjalnym.

1.    Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

2.    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3.    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4.    uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5.    Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego  w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych powyżej

Uczeń przyjęty do technikum zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia  w danym zawodzie. 
Skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych będą wydawane w sekretariacie szkoły w dniu 07 lipca 2017 r.
Badania stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia nauki w danym zawodzie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim do dnia 13 lipca 2017 r.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

                                          

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest poza kolejnością  

W roku szkolnym 2017/2018 będzie obowiązywał następujący limit miejsc:

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2  (wszystkie wskazane wyżej zawody)

z oddziałami integracyjnymi -ilość przewidzianych miejsc: 20 

w tym 5 dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zasady składania dokumentów

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Terminy rekrutacji

  I. Termin składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla młodzieży:  od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.

W przypadku rekrutacji uzupełniającej: od 14 lipca do 16 lipca 2017 r.

 II. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1.    od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2.    do 06 lipca 2017 r . – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.    07 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4.    07 lipca 2017 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.

5.    od 07 lipca do 13 lipca 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

6.    14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

7.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 16 sierpnia 2017 r.

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

1.    do 10 sierpnia 2017 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.    11 sierpnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3.    11 sierpnia 2017 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.

4.    do 14 sierpnia 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

5.    do 16 sierpnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r poz.2156 z późn.zm.)

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz.586)

4.    Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017r.

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

 • telefony, fax: 032 /  269-95-50     
 • poczta elektroniczna (e-mail):  t2_z3@ckziu25.sosnowiec.pl
 • adres strony internetowej : t2z3.ckziu25.sosnowiec.pl/

 

 

Nazwa szkoły:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane

Adres szkoły:

Braci Mieroszewskich 42

 41-219 SOSNOWIEC

Proponowane typy zawodów Technikum na podbudowie gimnazjum:

LP.

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1

Technik architektury krajobrazu

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

RL.22. Organizacja prac związanych  z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

4 lata

2

Technik budownictwa

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych;

BD.30. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

4 lata

 KRYTERIA REKRUTACJI I WARUNKI PRZYJĘĆ:

1.Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 a. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

 b. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 a. wyniki egzaminu gimnazjalnego

 b. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i  matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez  dyrektora szkoły.

3.Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :

 a. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym    ustalono indywidualny program lub tok nauki

 b. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 c. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

               Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

1.    Egzamin gimnazjalny – przeliczanie punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

 

Maksymalna liczba punktów

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie  20 punktów

 

Absolwentom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – przyznaje się punkty zgodnie z par.8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r

II.Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane

zawód: technik budownictwa

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 • technika lub plastyka

zawód:  technik architektury krajobrazu

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • biologia lub geografia
 • technika lub plastyka

Język polski

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

III. Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie gimnazjalnym.

1.    Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

2.    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3.    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4.    uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5.    Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego  w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych powyżej

Uczeń przyjęty do technikum zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia  w danym zawodzie. 
Skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych będą wydawane w sekretariacie szkoły w dniu 07 lipca 2017 r.
Badania stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia nauki w danym zawodzie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim do dnia 13 lipca 2017 r.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

                                     

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest poza kolejnością  

W roku szkolnym 2017/2018 będzie obowiązywał następujący limit miejsc:

Technikum nr2 Architektoniczno-Budowlane -  32

w tym:
technik budownictwa - 18
technik architektury krajobrazu - 14

Zasady składania dokumentów

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Terminy rekrutacji

  I. Termin składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla młodzieży:  od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.

W przypadku rekrutacji uzupełniającej: od 14 lipca do 16 lipca 2017 r.

 II. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1.    od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2.    do 06 lipca 2017 r . – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.    07 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4.    07 lipca 2017 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.

5.    od 07 lipca do 13 lipca 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

6.    14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

7.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 16 sierpnia 2017 r.

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

1.    do 10 sierpnia 2017 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.    11 sierpnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3.    11 sierpnia 2017 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.

4.    do 14 sierpnia 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

5.    do 16 sierpnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r poz.2156 z późn.zm.)

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz.586)

4.    Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017r.

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

 • telefony, fax: 032 /  269-95-50     
 • poczta elektroniczna (e-mail):         t2_z3@ckziu25.sosnowiec.pl
 • adres strony internetowej : t2z3.ckziu25.sosnowiec.pl/

 

Nazwa szkoły:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana

Adres szkoły:

Braci Mieroszewskich 42

 41-219 SOSNOWIEC

Proponowane zawody  

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana

LP.

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA

1.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3 lata

2.

Elektryk

3 lata

3.

Monter sieci i instalacji sanitarnych

3 lata

 

KRYTERIA REKRUTACJI I WARUNKI PRZYJĘĆ:

1.Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 a. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

 b. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 a. wyniki egzaminu gimnazjalnego

 b. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i  matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez  dyrektora szkoły.

3.Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :

 a. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki

 b. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 c. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

               Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

1.    Egzamin gimnazjalny – przeliczanie punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

Maksymalna liczba punktów

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie  20 punktów

 

Absolwentom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – przyznaje się punkty zgodnie z par.8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r

II.Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 Architektoniczno-Budowlana

(wszystkie zawody)

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 • technika

Język polski

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

 

III. Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie gimnazjalnym.

1.    Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

2.    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3.    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4.    uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5.    Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego  w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie
z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych powyżej

Uczeń przyjęty do technikum zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia  w danym zawodzie. 
Skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych będą wydawane w sekretariacie szkoły w dniu 07 lipca 2017 r.
Badania stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia nauki w danym zawodzie należy złożyć
w sekretariacie uczniowskim do dnia 13 lipca 2017 r.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

                                          

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest poza kolejnością  

W roku szkolnym 2017/2018 będzie obowiązywał następujący limit miejsc:

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 Architektoniczno-Budowlana – 36

w tym:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 12

Elektryk - 12

Monter sieci i instalacji sanitarnych - 12

 

Zasady składania dokumentów

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Terminy rekrutacji

  I. Termin składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla młodzieży:  od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.

W przypadku rekrutacji uzupełniającej: od 14 lipca do 16 lipca 2017 r.

 II. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1.    od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2.    do 06 lipca 2017 r . – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.    07 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4.    07 lipca 2017 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.

5.    od 07 lipca do 13 lipca 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

6.    14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

7.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 16 sierpnia 2017 r.

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

1.    do 10 sierpnia 2017 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.    11 sierpnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3.    11 sierpnia 2017 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.

4.    do 14 sierpnia 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

5.    do 16 sierpnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r poz.2156 z późn.zm.)

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz.586)

4.    Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017r.

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

 • telefony, fax: 032 /  269-95-50     
 • poczta elektroniczna (e-mail):         t2_z3@ckziu25.sosnowiec.pl
 • adres strony internetowej : t2z3.ckziu25.sosnowiec.pl/