REKRUTACJA 2024/2025

Strona główna >> Node >> REKRUTACJA 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

WAŻNE TERMINY

Technikum nr 2  Architektoniczno - Budowlane

oferuje dla kandydatów następujące kierunki kształcenia:

1. Technik budownictwa 

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 11 miejsca

2. Technik architektury krajobrazu

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 11 miejsc

3. Technik aranżacji wnętrz

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 11 miejsc
 

Uwaga - w przypadku dużej liczby chętnych istnieje możliwość otwarcia dodatkowego oddziału Technikum nr 2

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3   Architektoniczno – Budowlana

oferuje dla kandydatów następujące kierunki kształcenia:

1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2. 
Monter stolarki budowlanej

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 34 miejsca

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

oferuje dla kandydatów następujące kierunki kształcenia:

1. Sprzedawca
2. Fryzjer
3. Mechanik pojazdów samochodowych
4. Elektromechanik
5. Cukiernik
6. Stolarz
7. Kucharz

 

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 20 miejsc

 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘĆDLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
a. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
b. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a. wyniki egzaminu ośmioklasisty,
b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły,
c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
-uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim
-osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
3. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
a. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
b. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
c. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
• wielodzietność rodziny kandydata
• niepełnosprawność kandydata
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
• objęcie kandydata pieczą zastępczą

Egzamin ośmioklasisty – przeliczanie punktów wynik przedstawiony w procentach z:języka polskiego matematyki
- mnoży się przez 0,35
wynik przedstawiony w procentach z:języka obcego nowożytnego
- mnoży się przez 0,3
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  zgodnie z § 13 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia  2019r

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane (wszystkie zawody)

Obowiązkowo
 język polski
 matematyka
Wybrane zajęcia edukacyjne:
informatyka
 technika lub plastyka 
 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana (wszystkie zawody)

Obowiązkowo
 język polski
matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:
informatyka

 technika
 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (wszystkie zawody)

Obowiązkowo
język polski
matematyka
Wybrane zajęcia edukacyjne:
informatyka
technika

 

 

 

Język polski

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia

edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

 

 

 

 Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie szkoły podstawowej.

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt          

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2, 3, 4, na tym samym szczeblu oraz z z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

6.Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektroniczne

Uczeń przyjęty do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

 

Terminy rekrutacji (KLIKNIJ LINK)
do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

Uwaga:

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

 

 

 

Ważna informacja dla kandydatów składających wniosek w formie elektronicznej:

System rekrutacji do szkół ponadpodstawowych umożliwia złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Aby taką operację przeprowadzić rodzice/opiekunowie prawni kandydata muszą oboje posiadać podpis elektroniczny w postaci PROFILU ZAUFANEGO. W celu złożenia wniosku należy przejść do widoku WNIOSEK/ZŁÓŻ WNIOSEK.

Samo podpisanie wniosku PROFILEM ZAUFANYM nie jest wystarczające.

WNIOSEK, KTÓRY NIE ZOSTANIE ZŁOŻONY, NIE BĘDZIE PODLEGAŁ WERYFIKACJI, TYM SAMYM ZOSTANIE ODRZUCONY. Dlatego po podpisaniu WNIOSKU PROFILEM ZAUFANYM należy kliknąć przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.

 

Szczegółowa instrukcja dla kandydatów dotycząca rejestracji wniosków znajduje się na stronie rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.xhtml