Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Strona główna >> Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Naukę w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podjąć absolwent gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Wykonuje prace porządkowe w części noclegowej hotelu; zajmuje się pracami pomocniczymi w gastronomii hotelowej; pielęgnuje rośliny ozdobne oraz przyległe do hotelu tereny zieleni. Uczeń podpisują umowę o pracę z pracodawcą, otrzymując comiesięczne wynagrodzenie, a pracodawca odprowadza składkę do ZUS-u lub umowę o praktyczną naukę zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach w hotelach.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Zadaniem pracownika pomocniczego obsługi hotelowej jest:

·         wykonywanie prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości

·         wykonywanie prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie

·         wykonywanie prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie

·         wykonywanie prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych, znajdujących się w otoczeniu obiektu

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :

W wyniku procesu kształcenia absolwent potrafi:

·         rozróżnić elementy wyposażenia pomieszczeń części hotelowej obiektu

·         zastosować sprzęt, środki i narzędzia do utrzymania czystości i porządku w części hotelowej obiektu

·         obsługiwać urządzenia stanowiące wyposażenie pralni hotelowej

·         wykonać prace porządkowe w sali konsumpcyjnej, w kuchni i na zapleczu

·         stosować ręczny i zmechanizowany sprzęt do prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie

·         stosować metody, środki i sprzęt do pielęgnacji roślin i terenów zieleni

RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:

T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

·         Absolwent znajdzie pracę w hotelach, pensjonatach, motelach, domach wycieczkowych, kempingach

·         Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

 

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ  W ZSZ nr 2 w budynku na ul. H. Hubala Dobrzańskiego 131

oraz w Zasadniczej Szkole Specjalnej w budynku na ul. Szymanowskiego 3b